POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych osób fizycznych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że przetwarzamy Państwa dane w naszej bazie zgodnie z poniższymi zasadami.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KONPOL WIESŁAW KONRAD siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 235 w Bydgoszczy.  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Niniejsza informacja dotyczy wszelkich danych, które otrzymaliśmy od Państwa:
– osobiście, telefonicznie lub drogą mailową,
– poprzez wysłanie zapytania przy użyciu formularza elektronicznego na stronie www,
– w ramach kontaktów biznesowych, wszelkich umów z klientami lub dostawcami (wyłącznie dane kontaktowe), w trakcie realizacji transakcji kupna-sprzedaży, w ramach realizacji
umów o pracę i procesów rekrutacji.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

  1. Kontrahenci, osoby reprezentujące kontrahenta oraz potencjalni kontrahenci:

Cel: Poniższe ma zastosowanie w sytuacjach, kiedy są Państwo stroną w kontaktach biznesowych, lub stroną jest państwa pracodawca lub współpracownik. Możemy wejść w posiadanie Państwa danych w dwojaki sposób – bezpośrednio od osoby, której dane te dotyczą, jak również za pośrednictwem innej osoby, np. pracodawcy czy współpracownika. Państwa dane przetwarzane są w celu nawiązania kontaktów biznesowych, przedstawienia oferty, odpowiedzi na zapytanie, prawidłowej realizacji zamówienia (umowy kupna sprzedaży wyrobów hutniczych), rozpatrzenia reklamacji, realizacji uzasadnionego interesu prawnego Administratora, innych działań marketingowych oraz w celach związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego (przygotowywania dokumentacji, wypełniania spraw rachunkowych, podatkowych itp.). Państwa dane osobowe będą przekazane firmie przewozowej/kurierskiej w celu dostarczenia do Państwa zamówionego towaru (po wcześniejszym wybraniu przez Państwa takiego sposobu dostawy towaru), jak również zewnętrznej firmie, której zlecono prowadzenie księgowości. Dane te mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody (w zależności od podstawy przetwarzania), przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Dane niezbędne do realizacji obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, f.

  1. Pracownicy:

Cel: dane osobowe są przetwarzane w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Pracy oraz innych obowiązujących ustaw. Dane te przetwarzane są dla celów prowadzenia dokumentacji pracowniczej, prowadzenia spraw płacowych, podatkowych, księgowych, spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym
i zdrowotnym. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy o pracę jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Państwa dane osobowe niezbędne do realizacji zawartej umowy o pracę będą przechowywane przez okres wyznaczony w ustawie. Pozostałe dane podane dobrowolnie
będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. Państwa dane osobowe będą przekazane firmie ubezpieczeniowej (w momencie przystąpienia do ubezpieczenia grupowego) oraz zewnętrznej firmie, której zlecono prowadzenie księgowości. Dane przekazywane będą również organom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. US, ZUS itp.).
Podstawa prawna: zawarta umowa o pracę, przepisy Kodeksu Pracy oraz zgoda pracownika.

  1. Kandydaci do pracy:

Cel: dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji
w której biorą Państwo udział. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Podstawa prawna: wyrażona przez kandydata zgoda.

Zgodnie z rozporządzeniem RODO przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

Informujemy również, iż Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Close Menu